Chương trình đào tạo ngôn ngữ Hàn - Viện Giáo dục ngôn ngữ Đại học Chung-Ang

Chi tiết

Đến Menu chính

Giới thiệu tổ chức

Giới thiệu tổ chức
Chức vụ / công việc đảm nhận Tên Số điện thoại
Vụ trưởng vụ giáo dục xã hội kiêm viện trưởng viện giáo dục ngôn ngữ Kim Seil 02-820-6212
Trưởng phòng Giáo dục quốc tế Yang Seung Il 02-820-6491
Nhập học Chương trình tiếng Hàn Jung Hyesil 02-820-6255
Nhập học và kế hoạch Chương trình tiếng Hàn Dong Jihyeon 02-820-6490
Nhập học Chương trình tiếng Hàn Jung Yoonju 02-820-6492
Điều hành Chương trình tiếng Hàn Ji Hyangsuk 02-820-6120
Điều hành Chương trình tiếng Hàn Sung Bora 02-820-6274
Điều hành Chương trình tiếng Hàn (Da Vinci) Kwon Mijin 031-670-3627
Nhập học Chương trình tiếng Hàn (Da Vinci) Lim Juhyeon 031-670-3629

Thông tiên liên lạc và bản quyền

  • Chính sách bảo mật
  • Room 101, Bldg. 101, Chung-Ang University, 84 Heukseok-ro, Dongjak-gu, Seoul, 06974, Rep. of Korea
    COPYRIGHT © 2021 CHUNG-ANG UNIVERSITY. Alll Rights Reserved.

페이지 로딩 이미지 표시

Top